De boerinne fan Surch

De frou stiet op it boerehiem
Stil by de bûthúsdoar,
Yn sneinse swarte boerinneklean
Mei in bûnte skeldoek foar.

Har earizer blinkt yn ‘e sinne fier
Want it hiem leit heech en frij;
En beammen waachse net te Surch:
De see is te tichtebij.

’t Is sneintemiddei, de bern binn’ fuort
En kuierje oan ‘e seedyk,
De boer leit efkes op it ear:
Foar de frou allinne it ryk.

Dêr stiet hja no stil op it keale hiem
By in stokroas en goudsjeblom,
Dy har bern yn in túntsje noch opbrocht ha,
Mar dy haww’ it ek al net rom.

O dat hearlike grutte appelhôf
Alear by har âlders’ hûs,
Mei dy moaie hege abeeljenbeam
En blommen by de rûs.

Hja is no hast al in âld wiif
En hat al grutte bern,
Mar dan wurdt har it moed dochs fol:
Hja mei dy lânsdou hjir net sjen!

‘Dat jo dêr no noch om skrieme kinn’,
Dat is dochs de muoite net wurch,
Jo sa’n flink en warber boerewiif
Myn leave boerinne fan Surch.’

Dichter(s): Obe Postma

Locatie: Coördinaten: (53.08939226805183, 5.544241190092127)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Al ligt Surch (in het Nederlands: Zurich) hemelsbreed nog geen 10 km van deze plek, het is er anders dan hier. Immers: vlak achter de Waddenzeedijk, waar de wind nooit stil is, het zout de wei op waait, aan de rand van het land. Postma kwam zelf uit Cornwerd, een dorp aan de (toenmalige) Zuiderzee, enkele kilometers zuidelijk van Surch.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Verscheen in 1902 voor het eerst in het tijdschrift 'Forjit my net', is ook opgenomen in 'Fryske lân en Fryske libben'', en de 'Samle fersen'.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Meer over dit gedicht op http://www.obepostma.nl/poezie/gedicht-voor-gedicht/s11-de-frou-stiet-op-it-boerehiem-de-boerinne-fan-surch/ Het gedicht is op muziek gezet en gezongen door Tjerk Bootsma (bekend van de muziekgroepen Reboelje en Swee). Te beluisteren op https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/radio-froskepole-fan-11-desimber-2013-1800, (vanaf 12:46 tot 17:22)

Meer info: Alles over Obe Postma op de website van het 'Obe Postma Selskip': http://www.obepostma.nl/ Verder lezen: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/postma en https://www.schrijversinfo.nl/postmaobe.html en https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=post015 Programma Omrop Fryslân over leven en werk van Obe Postma https://weromrop.omropfryslan.nl/nl/uitzending/schrijvers-beeld-deel-9-obe-postma

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.