De Sinne & De Tike

It skaad is in suske fan de sinne
Tsjuster kin it wêze en dêrom is dit hoekje ljocht
In stikje Tike dêr't de fjoerbal fuortbliuwt
Op in stekje dat ús sa bêst foldocht.

Troch de ruten gnuve oer de fiere fjilden
En dêr giet Willem mei syn trouwe hûn
Ús jonges sjogge hoe't it koper sakket
Wat in daalders plakje ha wy fûn.

Dichter(s): Andries de Jong

Locatie: Peinderwei 21, 9219 VX De Tike, Netherlands

Taal: Fries

Datum geplaatst: april 2017

Relatie met locatie: Gedicht over tevreden wonen en schaduwplek van huis op woning.

Initiatiefnemer: Andries de Jong

Vormgever: Selma Hakze

Naam invuller: Andries de Jong

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.