Der sille dagen komme

der sille dagen komme
dat gedichten as bern
op de trottoirs boartsje
en dat yn de iere maitiid
de minsken efkes stilsteane
de motors ôfsette en sizze
hear de bern
hear de poëzy

der sille dagen komme
dat de mem tsjin it bern seit
helje my in healpûn kofje
in pak sâlt
en in bondeltsje gedichten
in tin bondeltsje
want de moanne is hast om

mar ek yn dy dagen
sille der minsken wêze
dy 't de poëzy-brûkende frou freezje
dy 't freezje
dat der gjin skjin oerhimd yn de kast hingje sil
dat der gjin boerekoal op tafel komme sil
dat it bern net op 'e tiid op bêd lizze sil
dat der gjin kofje yn 'e pot wêze sil
dat der túch op de piano lizze sil
dat dy't oan de doar skillet net iependien
wurde sil

en dat binne dan de beropsfrezers
oan wa't men it ear net jaan sil

Nederlandse vertaling door Jan Popkema:

Er zullen dagen komen

er zullen dagen komen
dat gedichten als kinderen
op de trottoirs spelen
en dat in het vroege voorjaar
de mensen even stilstaan
hun motor afzetten en zeggen
hoor de kinderen
hoor de poëzie

er zullen dagen komen
dat de moeder tegen haar kind zegt
haal een half pond koffie
een pak zout
en een bundeltje gedichten
een klein bundeltje
want de maand is bijna om

maar ook in die dagen
zullen er lieden zijn
die de poëzie-nuttigende vrouw vrezen
die vrezen
dat er geen schoon overhemd in de kast zal hangen
dat er geen boerenkool op tafel zal staan
dat het kind niet op tijd in bed zal liggen
dat er geen koffie in de pot zal zijn
dat er stof op de piano zal liggen
dat wie aanbelt niet opengedaan
zal worden

en dat zijn dan de vrezers van professie
wie men het oor niet zal lenen

Dichter(s): Tiny Mulder

Locatie: Coördinaten: (53.069273465967655, 5.524607232655736)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: De mensen staan even stil, zetten de motor af en zeggen: hoor, de kinderen, hoor, de poëzie. Even verder aan de Franekerstraat staat al meer dan 400 jaar de Monsmastate, de stadsboerderij. En de beroepsvrezers? Zij zijn niet stilletjes voorbijgegaan. Enkele fraaie oude boerderijen aan de overkant van het water moesten destijds plaats maken voor de zeventigerjaren-nieuwbouw van plan Eekwerd.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Uit: Tiny Mulder, Bitterswiet. Samle fersen. Mei in ynlieding fan Tineke Steenmeijer-Wielenga. Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2001

Meer info: In het Fries: https://sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/42-m/168-mulder-tiny In het Nederlands: https://sirkwy.frl/index.php/schrijvers-biografieen/97-m/432-mulder-tiny En ook: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/MulderTiny Schrijvers in beeld: https://weromrop.omropfryslan.nl/nl/uitzending/skriuwers-yn-byld-tiny-mulder

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.