Fers 74

as ik mei in oere stjerre moast
wat soe 'k noch uthelje wolle?
in lêste brief skriuwe oan har
ôfskied nimme fan in freondintsje
wat regelje foar de bern
nee neat fan dat allegearre
ik wol nei myn dea net regeare
it ret him wol sûnder my
der is neat om glêd te striken
der is my neat yn 'e wei
miskien soe ik even yn 't tún sjen
oft it gers al opkomt
en nei Lemstra rinne om in kroket
dy soe 'k noch wolris ite wolle

Dichter(s): Trinus Riemersma

Locatie: Coördinaten: (53.11874, 5.594714)

Taal: Fries

Datum geplaatst: Voorjaar 1994

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Uit de bundel van Trinus Riemersma, Argewaasje fûn - Argewaasje jûn; sammele fersen. Koperative Utjowerij, 1996.

Meer info: Info (in het fries): https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/47-r/302-riemersma-trinus Verder (in Nederlands) : https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=riem005 Zie zeker ook de eigen website van Riemersma: https://www.myneigeneker.nl/ In Wikpedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Trinus_Riemersma Interview: in de serie Skriuwers yn byld: Trinus Riemersma: https://weromrop.omropfryslan.nl/nl/uitzending/skriuwers-yn-byld-trinus-riemersma

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.