Ienser Folksliet

Doarpke fier fan it wyld gewynder
't jachtsjen fan de bûnte stêd
Rêstich rinn'de kij, de hynders.
't Jongfee yt him fredich sêd.
Nea ferskrikt troch 't dôf gedinder
fan it trochgeand drok ferkear.
't Telt miskien yn oansjen minder,
mar yn stil genietsjen mear.

Roazige kastanje-plommen
skaadzje om de stompe toer.
Fjilden grien en bûnt fan blommen:
breidsmoarn fan 'e dorpsnatoer
elke maitiid wer fernije.
Sleatten griis en sulvergrau
dy 't it lege lân trochsnije,
spegeljend it himelblau.

Doarpke as in siel as tachtich,
minsken út it boerelaach.
Net yn tal en namme machtich,
net fan heech ferneamde staach.
Yn dat lytse plakje berne;
jonges, famkes, man en frou,
elts dy 't koart of lang der wenne
bliuwt dit oard fan ienfâld trou.

Mienskip is ien grutte sibbe,
âld'ren, jong'ren, boarger, boer,
ha in plak in elkaors libben,
drage om utens dorpsgeast oer.
Berte, boaskjen en ferstjerren,
't hat al jierren bliken dien:
tiid mei nea dy geast ferdjerre,
Ienser binn' en bliuwe ien!

Dichter(s): Pyt Idzinga

Locatie: Van Burmaniawei 12, Edens, Nederland

Taal: Fries

Datum geplaatst: mei 1994

Relatie met locatie: Het gedicht staat voor het voormalige woonhuis van Idzinga.

Boek: Opgenomen in de bundel van Pyt Idzinga: 'In string fan koweblommen; in kar út syn fersen'. Uitgave: Oosterend/Easterein, Van der Eems, 1983.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Verdere informatie over de route en de daarin opgenomen gedichten is te vinden in 'It Fryske fersepaad; in paad van fersen tusken Iens en Boalsert'; gearstalling Inne Heerma en Douwe Willemsma. Uitgave van Stichting Dorpshuis Edens, gedrukt door Van derEems, Oosterend. ISBN 9090 2072 01. Het paneel maakt deel uit van 'it Fryske Fersepaad', een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, 1994. Deze poëzieroute werd op 27 mei 1994 geopend door het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.