Kastanjes

In stille moarn en net it minst bewegen,
En net in stim dy troch de dize giet:
Allinne dript, út beammen lâns de wegen,
Yn 't giele leaf it treasteleaze liet.

It libben, yn al inger rûnte sletten,
Ebbet en gliidt de rêst yn, deade-stil.
Oft ek it bange bûnzjen fan ús herten
Yn 't selde ritme sliepend stjerre sil?

De dize dript - dan, op é stille strjitte,
Knappe kastanjes en de frucht springt bleat.
Mocht sa de siele út lichems hoalling sjitte
En glânzjen iepenboarste yn é dead!

Jelle H.Brouwer

Een stille ochtend zonder 't minst bewegen,
en zelfs geen stem die gaat door 't nevelgrijs;
slechts drupt er, uit de bomen langs de wegen,
in 't gele loof deez' troosteloze wijs.

Het leven, in al enger kring bevangen,
ebt en verglijdt tot doodlijk-stille staat.
Of van ons hart ook 't bonzen en verlangen
in 't zelfde ritme slapend sterven gaat?

De nevel drupt - dan, op de stille straten,
knappen kastanjes en de vrucht springt bloo.
Mocht zo de ziele lichaams huis verlaten
En glanzend openbreken in de dood.

(vertaling: Anne Wadman)

Dichter(s): Jelle H. Brouwer

Locatie: Van Burmaniawei 9, Edens, Nederland

Taal: Fries

Datum geplaatst: mei 1994

Relatie met locatie: Al heet het gedicht 'Kastanjes', de leibomen voor de voormalige pastorie zijn dat niet. Het gedicht gaat over herfst, leven en dood. De dominee die hier woonde zal vast over die levensvragen met zijn kerkgangers hebben gesproken (maar wellicht niet op deze poëtische wijze).

Boek: Het gedicht 'Kastanjes' komt uit de bundel 'In string fersen' (1934) en is in meerdere talen vertaald.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het paneel maakt deel uit van 'It Fryske Fersepaad', een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Meer info: Verdere informatie over de route en de daarin opgenomen gedichten is te vinden in 'It Fryske fersepaad; in paad van fersen tusken Iens en Boalsert'; gearstalling Inne Heerma en Douwe Willemsma. Uitgave van Stichting Dorpshuis Edens, gedrukt door Van der Eems, Oosterend. ISBN 9090 2072 01. Verder lezen (in het Fries): https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/17-b/345-brouwer-jelle En in het Nederlands: https://www.dbnl.org/tekst/_jaa003198101_01/_jaa003198101_01_0013.php Het gedicht is door de Friese componist Anne vogel op muziek gezet: https://www.fryskmuzykargyf.nl/kastanjes-/-anne-vogel-tekst-jelle-h-brouwer.ashx

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.