Simmermoarn-sankje

Wat bisto leaflik,
Rizende simmermoarn!
't Opgeande sintsje
Laket my oan.
't Hoantsje kraait: kûkelû!
`t Doke ropt: rûkûkû!
Ik wol ek sjonge
Fleurig fan toan.

Alles wat libbet
Docht der no sines by:
Fôltsjes en kealtsjes,
Hynders en kei.
Guoskes, dy snetterje,
Skiepkes, dy bletterje;
Lamkes, dy springe nuvere blij.

't Lurkje yn 'e wolken,
't Eeintsje yn 't lizich wiet,
't Moskje en 't swealtsje,
Elts sjongt syn liet.
d' Ea' barren klapperje,
Ljipkes wjukwapperje,
Skries op 'e hikke
Ropt grito-griet!

`k Woe foar gjin gûne
Dat 'k jit te sliepen lei;
't is my sa nochlik
Ier op `e dei.
Protters dy tsjotterje,
d 'Eksters dy skatterje,
Alles is fleurich:
Ik bin it mei.

(vertaling Theun de Vries)

Wat ben je lieflijk,
Rijzende zomerdag!
Het zonnetje klimt
En schenkt mij zijn lach.
Haantje kraait: kukeleku!
Duifje roept: roekoekoe!
Ik wil ook zingen
Naar ik vermag.

Alles wat ademt,
Toont ons zijn levensaard:
Veulens en kalfjes,
Koeien en paard.
Gansjes, ze snateren 't uit,
Schaapjes: ze blaten luid;
Lammetjes huppelen
Door niets bezwaard.

Leeuwerik al hemelhoog,
Eendje in de vissevliet,
Zwaluw en musje,
Elk zingt zijn lied.
Ooievaars klepperen,
Kievits wiekwapperen,
Grutto op 't greidhek,
Roept: griet-o-griet.

'k Wou voor geen gulden
Dat men mij slapend vond;
De ochtend maakt mij
't Harte gezond.
Spreeuwen, ze tateren,
Eksters, ze schateren;
Alom klinkt blijdschap:
Ook uit mijn mond.

Dichter(s): Waling Dykstra

Locatie: Coördinaten: (53.08607469272796, 5.545525269723712)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Simmermoarn. Aan de vaart bij Burgwerd, met een serie hele en halve Friese klanknabootsende onomatopeeën: earbarren klapperje, ljipkes wjukwapperje, protters dy tsjotterje, eksters dy skatterje. Oftewel: klepperende ooievaars, wiekwapperende kieviten, spreeuwen die tateren (twitteren?), eksters die schateren (eigenlijk: schor gekras). Niet te stuiten, niet te sturen / duurt het dagen, duurt het uren / als het vliegt, dan vliegt het goed.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Uit: Frîske sang: ny lieteboek mei fjirtich sangen (1874)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Een van Frieslands meest bekende en gezongen liederen, dat in vele bundels voorkomt.

Meer info: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Waling_Dykstra (Fries:) https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/33-d/192-dykstra-waling Verder lezen: website Waling Dijkstra-stichting: walingdijkstra.nl Video 'Schrijvers in beeld': https://weromrop.omropfryslan.nl/frl/utsjoering/skriuwers-yn-byld-diel-4-waling-dijkstra

Naam invuller: Johan Hoekstra & Feikje Zijlstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.